Spoločnosť Grenasi s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Užitočné informácie

Logistický slovník

Cieľavedomá a účelná ľudská činnosť, ktorá spočíva v priestorovom premiestňovaní tovaru a osôb pomocou dopravných prostriedkov po dopravných cestách v priestore a čase.

Osoba alebo podnik, ktorá prevádzkuje dopravu pre vlastnú alebo cudziu potrebu.

Výsledný produkt dopravy, ktorým sa uspokojujú potreby premiestňovania.

Súhrny názov pre odosielateľa a prijímateľa.

Obstarávanie, zabezpečovanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou, pod vlastným menom na cudzí účet na základe zasielateľskej zmluvy.

Obstarávateľ dopravy, medzi zasielateľom a príkazcom vzniká prepravný vzťah. Medzi hlavné úlohy a činnosti zasielateľa patria:

 1. Obstarávanie prepravy a prekládky: Zasielateľ má za úlohu vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok podľa hľadísk kvality . Podrobná znalosť prepravných podmienok a taríf sú rozhodujúce pre voľbu optimálneho dopravcu a dopravného prostriedku. Musí mať znalosti o podmienkach dovozu , vývozu a colných otázkach. Obstaráva prepravu s využitím dopravcu, uzatvára nákladnú zmluvu, vystavuje nákladné doklady. Okrem toho obstaráva  prekládku tovaru.

 2. Vykonávanie prepravných a prekládkových činností: Zasielateľ môže prepravovať tovar vlastným dopravným prostriedkom ako aj vykonávať prekládku vlastným prekladajúcimi zariadeniami.

 3. Zberná činnosť: Zoraďovanie, distribúcia zásielok patrí k najdôležitejším úkonom zasielateľa. Môže sa jednať o pozemné, vodné a letecké zásielky.

 4. Skladovanie a obstarávanie skladov: Tovar sa skladuje pred, počas a po preprave. Zasielateľ to zabezpečuje uzatvorením  skladovacej zmluvy so správcom skladu alebo tovar uskladní vo vlastnom sklade.

 5. Ostatné činnosti

a) prepravné poradenstvo – Zasielateľ radí v otázkach prepravy, odkazuje zákazníkovi najvýhodnejší druh dopravy

b) kontrola tovaru – tu patrí váženie, meranie, počítanie, označovanie, odoberanie vzoriek, zisťovanie škôd a pod.

c) spracovanie tovaru – naplňovanie, miešanie, triedenie, preberanie a pod.

d) balenie – pristavenie kontajnerov, debnenie, označovanie, viazanie, paletizácia a pod.

e) logistické služby – poradenstvo, vývoj, prevádzka log. systémov, pri zaobstarávaní tovarov a jeho distribúcii

Je dokladanie tovaru do auta, ktoré už nejaký náklad má. Klient pri tomto type prepravy zvyčajne nechce platiť celé auto, len jeho časť.

Je počet metrov, ktoré zaberá naložený tovar na vozidle pri štandardnej šírke vozidla 2,40 m. Ak má vozidlo menšiu šírku ako 2,40 m, je vždy nevyhnutné vedieť presný počet a rozmery paliet, ktoré sa majú naložiť.

Stáva sa to najmä pri typoch vozidiel, ktoré majú šírku iba 2,20 alebo 2,35 m.

Drevená podložka, plošina na premiestňovanie alebo uskladňovanie tovaru. Najviac využívame najmä  3 druhy paliet1.

1. europaleta EWP           1,20 X 0,80 m
2. industriepaleta  1,20 X 1,00 m
3. IBCS 1,20 X 1,20 m

Je preprava tovaru, ktorého aspoň jeden rozmer presahuje 13,6 m na dĺžku, 2,45 m na šírku, 3 m na výšku a váhou viac ako 25 t.

ADR - Preprava nebezpečného tovaru

Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21.auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty:

Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia, Island a Tadžikistan.

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie uvedených zmluvných strán.

 1. zabezpečiť, aby preprava nebezpečných vecí neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo ostatné zložky životného prostredia,
 2. zabezpečiť, aby vozidlá vyhovovali konštrukčným požiadavkám, a ak je to požadované, zabezpečiť vybavenie vozidla osvedčením o schválení vozidla,
 3. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzali písomné pokyny podľa ADR,
 4. zabezpečiť, aby vozidlo, prípadne vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak určuje medzinárodná dohoda,
 5. zabezpečiť vybavenie vozidla osobitnou výbavou podľa písomných pokynov,
 6. zabezpečiť preškolenie osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí,
 7. ustanoviť bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí.
 1. informovať sa o povahe prepravovaných nebezpečných veciach,
 2. preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ktorý je povinný spracovať a dodať odosielateľ,
 3. označiť vozidlo prepravujúce nebezpečné veci oranžovými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami a zabezpečiť ich odstránenie po ukončení takejto prevpravy,
 4. oboznámiť sa s obsahom písomných pokynov ešte pred začiatkom nákladky,
 5. vykonať pri nehode alebo mimoriadnej udalosti opatrenia uvedené v písomných pokynoch,
 6. neprevziať na prepravu kus, ktorého obal je poškodený,
 7. predložit orgánom na kontrolu sprievodné doklady, hasiace prístroje a osobitnú výbavu,
 8. ak nákladku vykonáva osádka, dodržať, ustanovenia týkajúce sa nákladky, vykládky, manipulácie s nebezpečnými vecami, spôsobu prepravy a dozor nad vozidlom,
 9. vodič nesmie prepravovať osoby nepatriace do osádky vozidla,
 10. riadne sa oboznámiť s obsluhou hasiacich prístrojov,
 11. zákaz otvárať kusové zásielky,
 12. zákaz používať osvetlovacie teleso s otvoreným plameňom a kovovým povrchom,
 13. zákaz fajčiť počas nákladky, vykládky a manipulácie s nebezpečnými vecami,
 14. počas manipulácie s nebezpečnými vecami musí byť motor vypnutý, ak nie je požadovaný na činnosť niektorých zariadení a počas státia dopravnej jednotky použiť parkovaciu brzdu.
 1. sledovať súlad s predpismi upravujúcimi prepravu nebezpečných vecí,
 2. vykonávať poradenstvo pre svoju organizáciu pri preprave nebezpečných vecí,
 3. pravidelne preškolovať zamestnancov s ohľadom na zmeny v legislatíve alebo zmeny dohody ADR,
 4. pripravovať výročnú správu,
 5. hľadať najjednoduchší spôsob prepravy nebezpečných vecí.
 1. Prepravný doklad – obsahuje údaje podobné ako v nákladnom liste, t.j. identifikačné číslo látky, vlastné dopravné pomenovanie, bezpečnostné značky, obalovú skupinu, obmedzujúci tunelový kód, odosielateľa a príjemcu atď. Údaje musia byť napísané v úradnom jazyku odosielateľa a tiež v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

  Upozornenie: Pri preprave nebezpečných vecí na Slovensku je potrebné použiť vzor „Nákladného listu pri preprave nebezpečných vecí“ podľa vyhlášky č. 357/2007 – príloha č. 10.
 2. Písomné pokyny určené pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti musia byť v kabíne vodiča a musia byť v jazyku vodiča a ďalších členov osádky vozidla, v ktorom vedia čítať a rozumejú mu.

  Upozornenie: Od 1.1.2009 sú písomné pokyny na štyroch stranách, farebné, pre všetkých vodičov rovnaké. Musia ich dostať od dopravcu pred cestou.
 3. Ďalšie doklady:
 4. Doklad totožnosti s fotografiou – pre každého člena osádky
 5. Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí – vydáva STK na vozidlá typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III a MEMU - pozri ADR – časť 9
 6. Osvedčenie ADR o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí – v SR vydáva MDPT SR po absolvovaní školenia a vykonaní skúšky – v jazyku vydávajúcej krajiny a tiež vo francúzskom, anglickom alebo nemeckom jazyku
 7. Podľa požiadaviek ADR prípadné povolenie na prepravu

Výbava pre osobnú a všeobecnú ochranu na vykonávanie všeobecných opatrení a špecofických záchranných opatrení týkajúcich sa nebezpečenstva, prepravovaná na vozidle podľa oddielu 8.1.5 ADR

 1. Nasledujúca výbava sa musí nachádzať na dopravnej jednotke:
 2. na každé vozidlo zakladací klin, ktorého rozmery zodpovedajú najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla a priemeru kolies;
 3. dve samostatne stojace výstražné značky;
 4. kvapalina na vyplachovanie očí(a);
 5. a pre každého člena osádky vozidla
 6. výstražná vesta (napríklad: ako je opísaná v norme EN471);
 7. prenosné osvetľovacie zariadenie;
 8. pár ochranných rukavíc;
 9. ochrana očí (napríklad ochranné okuliare).
 10. záchranná úniková maska(b) pre každého člena osádky vozidla, ktorá sa musí prepravovať vo vozidle v prípade bezpečnostných značiek vzorov č. 2.3 alebo 6.1;
 11. lopata(c);
 12. prekrytie kanálu(c);
 13. zberná nádoba(c).
 14. Dodatočná výbava vyžadovaná pre určité triedy:

_____________________________________________________
(a) Nevyžaduje sa na čísla bezpečnostných značiek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3
(b) Napríklad záchranná úniková maska s kombinovaným plynovo/prachovým filtrom typu A1B1E1K1-P1 alebo A2B2E2K2-P2, ktorý je podobný filtru opísanému v norme EN 141

 • mať vo vozidle 2 kg hasiaci prístroj
 • mať doklady: CMR (ako pri plnej ADR + uviesť dopravnú kategóriu), osvedčenie o jednodňovom školení
 • mať kusové zásielky označené ako pri plnej ADR (UN číslo, bezpečnostné značky, UN kód obalu)
 • písomné pokyny pre prípad nehody
 • značiť vozidlo
 • písomné pokyny pre prípad nehody
 • mať plnú ADR výbavu
 • mať osvedčenie o ADR školení (oranžový preukaz)

Revidované zväzky dohody ADR 2013 (ADR zväzok I a zväzok II) nájdene na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.