Spoločnosť Grenasi s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Poistenie zodpovednosti CMR

Zodpovednosť cestného dopravcu v medzinárodnej preprave

Z medzinárodného dohovoru CMR vyplýva zodpovednosť dopravcu (výlučne cestného) za prepravovaný tovar. Zodpovednosť je napevno definovaná ako 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohľadu na reálnu hodnotu tovaru. SDR je menová jednotka Medzinárodného menového fondu určovaná prepočtom kurzov štyroch najsilnejších svetových mien, ktorého kurz je pohyblivý, 8,33 jednotiek SDR predstavuje približne 9,53 EUR.
Dopravca musí v prípade straty alebo poškodenia uhradiť majiteľovi za každý kilogram nákladu maximálne danú sumu. Dopravca teda neručí za náklad v jeho plnej hodnote. Takéto škody sú kryté povinným poistením.

Škody,ktoré sú poistením kryté:

 • Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky

 • Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky

 • Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

Zodpovednosť cestného prepravcu vo vnútroštátnej preprave

Pri vnútroštátnej preprave je zodpovedosť definovaná v Obchodnom zákonníku, v § 624. Dopravca zodpovedá za prepravovaný cudzí tovar v plnej výške. Znamená to, že ak dôjde k:

 • strate, alebo zničeniu nákladu, musí dopravca uhradiť majiteľovi škodu vo výške hodnoty tovaru, ktorú mal pri preberaní.

 • poškodeniu, alebo znehodnoteniu zásielky, musí dopravca uhradiť rozdiel medzi hodnotou nákladu pri jeho preberaní a aktuálnou hodnotou.

Pri vnútroštátnej preprave síce poistenie nie je povinné, avšak z dôvodu vysokého rizika je takmer nevyhnutné. Poistenie vnútroštátnej dopravy kryje rovnaké škody ako poistenie medzinárodnej dopravy:

 • Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky

 • Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky

 • Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

Zodpovednosť cestného dopravcu pri kabotáži

Pri kabotáži sa uzatvára poistenie zodpovednosti s osobitnými podmienkami. V mnohých krajinách Európskej únie je takéto poistenie povinné, pričom sa poisťuje na vyššie poistné sumy.

Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru

Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru, prepravovaného na základe nákladného listu CMR, stanovená Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Zodpovednosť dopravcu vyplýva z jeho základného záväzku, uskutočniť dohodnutú prepravu z miesta odoslania do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej, resp. primeranej lehote a vydať zásielku oprávnenému príjemcovi v neporušenom stave.
Samotnú zodpovednosť dopravcu Dohovor CMR definuje tak, že dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania. Zodpovednosť dopravcu je taktiež stanovená aj za prekročenie dodacej lehoty.

Začiatok plynutia zodpovednosti dopravcu

Pre stanovenie zodpovednosti cestného dopravcu je dôležité určiť začiatok plynutia zodpovednosti. Pokiaľ ide o škodu na zásielke, jej stratu alebo prekročenie dodacej lehoty, nie je možné jednoznačne vinu prisúdiť dopravcovi. V praxi sa ale vychádza z predpokladu, že pokiaľ dôjde na zásielke ku škode v čase, keď bola zásielka v starostlivosti dopravcu, je zodpovednosť stanovená dopravcovi, bez toho aby sa skúmalo jej zavinenie. Tejto zodpovednosti sa môže dopravca zbaviť jedine uplatnením vyviňujúcich dôvodov, ktoré sú striktne stanovené v Dohovore CMR. Ide o dôvody, ktoré dopravca nemohol vopred predpokladať a ani škodu odvrátiť, napr. náhla živelná pohroma. Pre stanovenie začiatku zodpovednosti dopravcu nie je rozhodujúci okamih samotného začatia prepravy ani dátum uzavretia prepravnej zmluvy. Dôležité však je, aby zásielka bola prevzatá za účelom uskutočnenia prepravy, pretože pokiaľ dopravca prevezme zásielku za iným účelom, napr. účelom jej uskladnenia, nezodpovedá za zásielku počas tejto doby ako dopravca ale ako skladovateľ (v SR podľa Obchodného zákonníka).

Ukončenie plynutia zodpovednosti dopravcu

Plynutia zodpovednosti dopravcu sa nekončí prostým pristavením zásielky do miesta určenia. Plynutia zodpovednosti dopravcu končí dodaním zásielky, to znamená až časovým okamžikom, v ktorom je umožnené oprávnenému príjemcovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi získať faktickú dispozíciu nad zásielkou. Tu je potrebné upozorniť, že zodpovednosť dopravcu nekončí v prípade, ak zásielka bola vydaná neoprávnenej osobe. Až riadnym dodaním zásielky je ukončená preprava a splnená prepravná zmluva a až v tomto okamihu dopravcovi vzniká nárok na zaplatenie prepravného.

Zodpovednosť dopravcu za škodu

Ako už bolo uvedené, dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.
Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené:

 • oprávneným príkazom prepravcu,

 • z iného dôvodu ako nedbalosť dopravcu,

 • vlastnou chybou zásielky,

 • okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a odstrániť ich následky nie je v jeho moci.

Dopravca taktiež nie je zodpovedný, keď v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom sa pri preprave poškodí prepravovaný tovar.
Na druhej strane sa dopravca nemôže zbaviť sa svojej zodpovednosti v prípade porúch na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo, alebo ich zástupcov alebo pracovníkov. Dopravca zodpovedá tiež za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov uvedených v nákladnom liste a k tomuto listu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných. Pri strate alebo nesprávnom použití dokladov je však dopravca povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky.

Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo viacerých nasledujúcich skutočností:

 • použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dohodnuté a poznamenané v nákladnom liste,

 • chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá vyžaduje riadne balenie alebo ak nie je balená vôbec je vystavená stratám alebo poškodeniu,

 • manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom alebo príjemcom,

 • prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, hlavne lomom, koróziou, vnútorným kazením, vysýchaním atď.,

 • nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky, preprava živých zvierat.

Takže v prípadoch, keď strata, poškodenie alebo oneskorenie boli spôsobené nevhodným postupom alebo zanedbaním príkazcu, je dopravca pri súdnych sporoch zbavený zodpovednosti.

Vyviňujúce dôvody

Podľa Dohovoru CMR dopravca je zbavený svojej zodpovednosti za škodu taktiež v prípade, ak škoda na zásielke vznikla z dôvodov vyššej moci, to znamená z dôvodov, ktoré dopravca nemohol predvídať a ani odvrátiť ich vplyv. V praxi sú však súdy vo vzťahu k dopravcom veľmi prísne pri stanovení vyviňujúcich dôvodov, na čo poukazujú nasledujúce praktické skúsenosti uvedené na základe rozsudkov súdov.